Gezegende, fijne kerstdagen!

Wij zijn gewend om op eerste kerstdag 's morgens, voor het ontbijt, het evangelie van Lukas te lezen. We gaan dan aangekleed en wel naar beneden, waar op de borden (ik dek de tafel 's avonds alvast) voor allemaal een cadeautje ligt. Een 'Bijbels' cadeautje, zeg maar. Een kinderbijbeltje, en CD met christelijke kinderliedjes, een boekje om meer over de Bijbel te leren enz. Na het uitpakken pakt manlief de grote Rembrandtbijbel en leest hij het Lukas evangelie. Ik wil jullie dit Bijbelgedeelte niet onthouden. Het is zo bijzonder! Lees het maar eens door, ook als je het gedeelte al lang kent, het blijft bijzonder, elke keer weer!

Lukas 2


1 En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.
2 Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrië stadhouder was.
3 En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.
4 En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was);
5 Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was.
6 En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude.
7 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.
8 En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde.
9 En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze.

10 En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal;
11 Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.
12 En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe.
13 En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende:
14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.
15 En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.
16 En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.
17 En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken gezegd was.
18 En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders.
19 Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart.
20 En de herders keerde wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.

 
Van harte Gods zegen toegewenst deze kerstdagen! 

Reacties

  1. Jullie ook een fijne Kerst. Een mooi begin morgenochtend!

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Het kerstevangelie uit Lukas is heel bekend en heel mooi. Wij gaan op kerstavond altijd naar de kerk , mooi jullie traditie.

    BeantwoordenVerwijderen
  3. Wat een mooi idee om een bijbels cadeau te geven!

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Experiment, cake in de broodbakmachine.

Tip: broodbakmix!

Een kind met nachtangst, en wat te doen?!